INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BRAȘOV

VIZIUNEA INSTITUȚIEI

Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov promovează un învăţământ orientat pe valori, capacităţi cognitive, creativitate, prin încurajarea unui climat de muncă pozitiv, bazat pe parteneriat cu managerii educaţionali şi cadrele didactice din judeţ, cu scopul atingerii idealurilor educaţionale cu respectarea principiilor şi valorilor universale.

MISIUNEA INSTITUȚIEI

Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov se va concentra pe asigurarea calităţii ofertelor şi serviciilor educaţionale, pe creşterea performanţei cadrelor didactice şi elevilor, în realizarea unui învăţământ de calitate, competitiv, eficace, şi eficient.

ORGANIZAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În cele 187 de unităţi şcolare (cu personalitate juridică), sunt şcolarizaţi peste 82.000 de elevi cuprinşi în structuri ierarhizate pe nivele de studiu, după cum urmează:

 TIPUL UNITĂŢII

URBAN

RURAL

Grădiniţe

48

5

Gradiniţe speciale

1

0

Şcoli gimnaziale

28

49

Şcoli primare

0

1

Şcoli speciale

2

0

Licee

37

3

Şcoli profesionale

1

0

SAM-special

1

0

Cluburi elevi

5

0

Cluburi sportive

4

0

Centrul de resurse

1

0

Casa Corpului Didactic

1

0

Inspectoratul Şcolar

1

0

TOTAL

129

58

Politica managerială în domeniul resurselor umane, s-a reflectat în acoperirea cu personal didactic calificat, în procent de 98,25%, reprezentând 5968 de norme didactice.

Calitatea resurselor umane ale învăţământului – componentă principală a sistemului de educaţie – şi gradul de implicare în activitatea didactică a personalului reprezintă unii dintre factorii care influenţează rezultatele şcolare ale elevilor şi participarea la procesul de educaţie, fapt confirmat de o serie de studii şi cercetări.

Absenteismul

Absenteism 2011-2012

Total an

Total an motivate

Clasa pregătitoare

0

0

Total primar

365475

125298

Total gimnazial

833355

328069

Total liceal zi

1337421

789091

Total liceal seral/f.r./f.f.

192339

64471

Total 2011-2012

2.728.590

1.306.929

Absenteism 2012-2013

Total an

Total an motivate

Clasa pregătitoare

67798

23599

Total primar

384471

122063

Total gimnazial

765564

311718

Total liceal zi

1106081

668572

Total liceal seral/f.r./f.f.

163496

43293

Total 2012-2013

2.419.612

1.145.646

Abandonul școlar

An șc. 2011-2012/ Nivel

Mediul rural

Abandon

Procent

PRIMAR Rural

126

1,62%

GIMNAZIU Rural

207

3,33%

LICEU Rural

5

0,62%

POSTLICEAL Rural

0

0,00%

PRIMAR Urban

101

0,70%

GIMNAZIU Urban

147

0,98%

LICEU Urban

127

0,71%

POSTLICEAL Urban

10

2,16%

TOTAL ABANDON

723

1,16%

An șc.2012-2013/ Nivel

Mediu rural

Abandon

Procent

PRIMAR Rural

89

1,18%

GIMNAZIU Rural

142

2,37%

LICEU Rural

0

0,00%

POSTLICEAL Rural

0

0,00%

PRIMAR Urban

55

0,40%

GIMNAZIU Urban

69

0,53%

LICEU Urban

215

1,09%

POSTLICEAL Urban

16

1,40%

TOTAL

586

0,94%

Rezultatele învățării

Cu note < 4,99

Cu note intre 5,00-5,99

Cu note intre 6,00-6,99

Cu note intre 7,00-7,99

Cu note intre 8,00-8,99

Cu note intre 9,00-9,99

Cu note de 10

Procent promovabi

litate

Simulare 2013

1460

526

433

369

189

48

0

34,35%

Bac 2013

573

160

499

607

632

325

0

73,70%

 

 

 

 

 

 

Simulare organizată la nivel național a examen de bacalaureat  – 2014

Cu note intre 1,00-1,99

Cu note intre 2,00-2,99

Cu note intre 3,00-3,99

Cu note intre 4,00-4,99

Cu note intre 5,00-5,99

Cu note intre 6,00-6,99

Cu note intre 7,00-7,99

Cu note intre 8,00-8,99

Cu note intre 9,00-9,99

Cu note de 10

Procent promovabilitate

Simulare 2014

217

370

444

493

591

505

367

234

65

0

31,10%

 

PROIECTE EUROPENE IMPLEMENTATE

 • Autocunoaştere, Informare, Dezvoltare personală pentru o carieră profesională de succes (AID)
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău
   • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brasov
   • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău
  • Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea elevilor, prin serviciile de consiliere şi orientare profesională oferite, pentru a se adapta la exigenţele pieţei muncii, contribuind astfel la creşterea gradului de inserţie profesională şi pregătirea acestora pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, în contextul societătii bazate pe cunoaştere.
 • Şcoala românească – mediu incluziv
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj
   • SC Europrojects Experts Group SRL
  • Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la învăţământ adecvat şi de calitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale/CES integraţi în şcolile de masă, prin intermediul dezvoltării profesionale a personalului din aceste unităţi.
 • Optim E-Manager! – Manageri competenţi, educaţie de calitate
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov,
   • Casa Corpului Didactic Braşov,
   • Casa Corpului Didactic Dâmboviţa,
   • Asociaţia Shotron Bucuresti
  • Obiectivul general al proiectului: Creşterea calităţii sistemului de management din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din cele două inspectorate şcolare judeţene partenere, prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente manageriale inovative de gestionare unitară şi coerentă a resurselor şi oportunităţilor, în contextul descentralizării instituţionale.
 • Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava
   • Asociatia de Stiinte Cognitive Cluj Napoca, Consult Plus SRL, Cluj Napoca, Şcoala Gimnazială „Silvania”, loc. Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj,Coegiul Naţional „Silvania” Zalău, jud. Sălaj,Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu”, loc. Cehu Silvaniei, jud. Sălaj,Colegiul Naţional „Doamna Stanca”, loc. Făgăras, jud. Braşov, Liceul „Andrei Mureşanu”,  Braşov, jud. Braşov, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea”,  Braşov, jud. Braşov, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, loc. Rădăuti, jud. Suceava, Colegiul Naţional „Ştefan Cel Mare”,  Suceava, jud. Suceava, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, loc. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
  • Obiectivul general al proiectului: Formarea şi dezvoltarea compeţentelor de comunicare în limba engleză şi a celor digitale a personalului didactic (nefilolog) din sistemul educational preuniversitar din trei judeţe, pe baza unui program multiregional integrat în formare, în vederea creşterii capacităţii de comunicare interinstituţionala şi a creerii premiselor colaborărilor interinstituţionale transnaţionale.
 • Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările
  • Beneficiar Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa
   • Asociaţia Nagual, Consiliul Judeţean Olt, Casa Corpului Didactic Olt
  • Obiectivul general al proiectului: Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a persoanelor expuse acestui risc prin elaborarea şi implementarea unui set de activităţi pentru creşterea motivaţiei pentru învăţare şi prevenirea eşecului şcolar
 • Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă
  • Beneficiar – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
  • Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
  • Obiectivul general al proiectului: Creşterea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar de a furniza educaţie de calitate prin implementarea standardelor de referinţă. Obiectivul corespunde Axei Prioritare 1, DMI 1.1., respectiv nevoii de a îmbunătăţi sistemul de educaţie şi formare profesională în vederea creşterii capacităţii acestuia de a furniza educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă de calitate. Obiectivul va determina o abordare integrată, cuprinzând dezvoltarea, pilotarea şi furnizarea de instrumente specifice pentru asigurarea calităţii şi formarea şi perfecţionarea actorilor cheie. Vor fi sprijiniţi furnizorii de educaţie şi formare pentru implementarea standardelor de calitate/referinţă, în vederea evaluării periodice a calităţii din 5 în 5 ani. Proiectul va duce la optimizarea managementului şi asigurării calităţii, în concordanţă cu cerinţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi.
 • Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale
  • Beneficiar: CNDIPT
  • Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
  • Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea cadrului Comun European de Referinţă pentruAsigurarea Calităţii în formarea profesionala în învăţământul profesional şi tehnic, utilizând reţele parteneriale între şcoli.
 • Autocunoaştere, Informare, Dezvoltare personală pentru o carieră profesională de succes (AID)
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău
   • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brasov
   • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău
  • Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea elevilor, prin serviciile de consiliere şi orientare profesională oferite, pentru a se adapta la exigenţele pieţei muncii, contribuind astfel la creşterea gradului de inserţie profesională şi pregătirea acestora pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, în contextul societătii bazate pe cunoaştere.
 • Şcoala românească – mediu incluziv
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj
   • SC Europrojects Experts Group SRL
  • Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la învăţământ adecvat şi de calitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale/CES integraţi în şcolile de masă, prin intermediul dezvoltării profesionale a personalului din aceste unităţi.
 • Optim E-Manager! – Manageri competenţi, educaţie de calitate
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov,
   • Casa Corpului Didactic Braşov,
   • Casa Corpului Didactic Dâmboviţa,
   • Asociaţia Shotron Bucuresti
  • Obiectivul general al proiectului: Creşterea calităţii sistemului de management din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din cele două inspectorate şcolare judeţene partenere, prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente manageriale inovative de gestionare unitară şi coerentă a resurselor şi oportunităţilor, în contextul descentralizării instituţionale.
 • Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava
   • Asociatia de Stiinte Cognitive Cluj Napoca, Consult Plus SRL, Cluj Napoca, Şcoala Gimnazială „Silvania”, loc. Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj,Coegiul Naţional „Silvania” Zalău, jud. Sălaj,Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu”, loc. Cehu Silvaniei, jud. Sălaj,Colegiul Naţional „Doamna Stanca”, loc. Făgăras, jud. Braşov, Liceul „Andrei Mureşanu”,  Braşov, jud. Braşov, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea”,  Braşov, jud. Braşov, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, loc. Rădăuti, jud. Suceava, Colegiul Naţional „Ştefan Cel Mare”,  Suceava, jud. Suceava, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, loc. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
  • Obiectivul general al proiectului: Formarea şi dezvoltarea compeţentelor de comunicare în limba engleză şi a celor digitale a personalului didactic (nefilolog) din sistemul educational preuniversitar din trei judeţe, pe baza unui program multiregional integrat în formare, în vederea creşterii capacităţii de comunicare interinstituţionala şi a creerii premiselor colaborărilor interinstituţionale transnaţionale.
 • Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările
  • Beneficiar Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa
   • Asociaţia Nagual, Consiliul Judeţean Olt, Casa Corpului Didactic Olt
  • Obiectivul general al proiectului: Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a persoanelor expuse acestui risc prin elaborarea şi implementarea unui set de activităţi pentru creşterea motivaţiei pentru învăţare şi prevenirea eşecului şcolar
 • Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă
  • Beneficiar – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
  • Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
  • Obiectivul general al proiectului: Creşterea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar de a furniza educaţie de calitate prin implementarea standardelor de referinţă. Obiectivul corespunde Axei Prioritare 1, DMI 1.1., respectiv nevoii de a îmbunătăţi sistemul de educaţie şi formare profesională în vederea creşterii capacităţii acestuia de a furniza educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă de calitate. Obiectivul va determina o abordare integrată, cuprinzând dezvoltarea, pilotarea şi furnizarea de instrumente specifice pentru asigurarea calităţii şi formarea şi perfecţionarea actorilor cheie. Vor fi sprijiniţi furnizorii de educaţie şi formare pentru implementarea standardelor de calitate/referinţă, în vederea evaluării periodice a calităţii din 5 în 5 ani. Proiectul va duce la optimizarea managementului şi asigurării calităţii, în concordanţă cu cerinţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi.
 • Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale
  • Beneficiar: CNDIPT
  • Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
  • Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea cadrului Comun European de Referinţă pentruAsigurarea Calităţii în formarea profesionala în învăţământul profesional şi tehnic, utilizând reţele parteneriale între şcoli.
 • Parteneriat activ pentru piata muncii
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj
   • SC PROFI SERV GROUP SRL
  • Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competenţelor practice ale elevilor din 30 de licee tehnologice pe domeniile de calificare servicii, electric şi construcţii din regiunile de dezvoltare Vest , Centru şi Nord-Vest, în vederea facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii. Prin realizarea acestui obiectiv se va asigura dezvoltarea competenţelor practice pentru elevi astfel încat aceştia să devină competitivi pe piaţa forţei de muncă în raport cu cerinţele angajatorilor şi propriile lor aspiraţii.
 • ReForm Transilvania
  • Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj
  • Parteneri:
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa – Năsăud
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna
   • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Harghita
   • Casa Corpului Didactic Sibiu
   • SC IRCETT S.A.
  • Obiectivul general al proiectului: Creşterea calităţii şi adaptabilităţii ofertei de formare profesională continuă, la nivel tehnic şi vocaţional, la cerinţele mediului de afaceri din Macroregiunea 1 Transilvania.

PROIECTE IN DERULARE

 1. “Corelarea Învăţării pentru Viaţă cu Integrarea Socio-educativă – CIVIS”, proiect cofinanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN – Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013. Axa prioritară 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul Major de intervenţie 2.2.”Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, POSDRU/162/2.2/140293.
 2. “Consiliere şi Orientare Relevante pentru o Educaţie de Calitate și Transregională – CORECT”, proiect cofinanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN – Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013. Axa prioritară 1, Domeniul Major de intervenţie 1.1.”Acces la educaţie şi formare profesională initială de calitate”, POSDRU/162/1.1/S/139768.
 3. „Șansa ta pentru un viitor mai bun: EDUCAȚIA!, proiect cofinanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN – Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013. Axa prioritară 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul major de intervenţie 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii, POSDRU/162/2.2/S/139957.

O ALTERNATIVĂ EDUCAȚIONALĂ BAZATĂ PE ÎNȚELEGERE

Sistemul educațional se află în situaţia de a găsi soluţii creative şi adaptate care să ofere şanse de reuşită tinerilor, prin dobândirea unor deprinderi speciale, care să îi ajute să progreseze.
Poate fi vorba de noi “instituții educaționale”, care în cele două județe implicate în proiectul„Consiliere și Orientare Relevante pentru o Educație de Calitate și Transregională- CORECT!” pot fi “C.S.E.P.”- urile, instituțíi total opuse viziunii tradiționale, în care corpul profesoral să fie constituit din persoane cu experiență în domeniile de predare, în care “premiile” să fie acordate pentru capacitatea de a folosi ceea ce ai învățat, cu alte cuvinte, capacitatea de a-ți demonstra înțelegerea. De asemenea, într-o “clasă axată pe “înțelegerea”, novicii îi văd pe elevii mai mari, în acele “reprezentații“ pe care va trebui în cele din urmă să le realizeze chiar ei, adică îi văd scriind eseuri, argumentând oral, dezbătând, explicând fenomene științifice, făcând experimente, creând sau criticând opere de artă. Ei vor vedea ce fel de “reprezentații“ sunt apreciate și de ce, ce criterii se impun și de ce, cum se îmbunătățesc sau cum nu se îmbunătățesc intervențiile, precum și consecințele intelectuale și sociale ale unor înțelegeri avansate.

Deci, să încercăm să construim o educație pentru ÎNȚELEGERE!
Prin:

 • Profesori pregătiți și plin de entuziasm, care să se simtă specialiști,
 • Elevi pregătiți și motivați să învețe, prin insuflarea încrederii în importanța și justețea a ceea ce fac,
 • Tehnologia IT ca sprijin în realizarea unor legături “electronice” prin intermediul cărora să existe posibilitatea comunicării, cu alți tineri, din întreaga lume, pornind de la interese comune,
 • O comunitate care oferă sprijin.

Când profesorul întreabă un elev, de ce nu a învațat, poate primi un astfel de răspuns:

 • Un an are 365 de zile în care elevul poate studia.
 • Dacă din ele scădem cele 52 de duminici, mai rămân doar 313 de zile.
 • Sunt 50 de zile vară în care este mult prea cald ca să învățe, așa că rămân 263 de zile!
 • Elevul doarme 8 ore pe zi, într-un an, acest lucru  înseamnă 122 de zile, așa că rămân 141 de zile, pentru a învăța!
 • Dacă face altceva doar o oră pe zi, 15 se duc, așa că rămân cu 126 de zile! Petrece două ore pe zi mâncând, 30 de zile sunt folosite în acest fel, așa că rămân 96 de zile, din anul nostru.
 • Comunicăm o oră pe zi cu familia și prietenii, acest lucru reprezintă alte 15 zile, așa că rămân 81 de zile pentru a învăța!
 • Examenele și testele ocupă cel puțin 35 de zile, prin urmare, rămân numai 46 de zile!
 • Daca scădem și cele 40 de zile de vacanță, rămân 6 zile.
 • Să zicem că poate fi răcit minim 3 zile, asta înseamnă că rămân doar 3 zile pentru a învăța!
 • Presupunem că ies în oraș, doar de două ori,

… și uite așa a rămas o zi pentru a învăța!

Dar aceasta, este chiar ziua lui de naștere!!

Descarcă prezentarea ISJ Bv