INSPECTORATUL ȘCOLAR  JUDEȚEAN GALAȚI

SCURTĂ PREZENTARE

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi promovează  învăţământul  de calitate, racordat la realităţile sociale ale Uniunii Europene din perspectiva strategiei EUROPA 2020 .

Dorim să asigurăm preşcolarilor şi elevilor din sistemul de învăţământ gălăţean şanse egale pentru dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi trăsăturilor pozitive de caracter care să le faciliteze nu doar integrarea optimă socio-profesională ci şi identificarea acelor mecanisme de acţiune care să le permită să transforme societatea în care trăiesc într-o societate durabilă, o societate a cunoaşterii, o societate bazată pe valorile umanismului şi ale democraţiei.

Viziunea Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice şi elevi, prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.N., în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional gălăţean, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât pe plan personal cât şi pe plan profesional. Prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale, se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

            Acţiunile principale ale instituţiei pot dovedi consistenţă şi validitate prin informare, care permite sesizarea problemelor esenţiale ale sistemului de învăţământ, evaluare, care supradetermină diagnoza sistemului şi a procesului de educaţie, comunicare-raportare a rezultatelor, care are valoare de prognoză pedagogică şi de coordonare metodologică şi care asigură calitatea oricărui sistem educaţional, capacitatea lui de a se adapta flexibil şi eficient la dinamica socială şi la cerinţele în permanentă schimbare ale societăţii.

Misiunea Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi

Educaţia şi calitatea şcolii sunt măsurate prin indicatori referitori la modul de organizare a cunoaşterii şi învăţării, tipurile de performanţă aşteptate, calitatea activităţii educative, modalităţile de distribuire în societate a educaţiei şi atingerea finalităţilor propuse.

            Din această perspectivă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi este un garant al transformării fiecărei şcoli într-un adevărat lăcaş de cultură şi civilizaţie, care să aibă uşile deschise pentru cei care au nevoie de educaţie, fără nicio discriminare.

            Politica educaţională, la nivelul instituţiei, este abordarea reformei învăţământului dintr-o nouă perspectivă, vizând toate componentele educaţiei, valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent şi asigurarea atingerii obiectivelor propuse pe termen mediu şi lung, responsabilizarea partenerilor strategici şi asumarea de către aceştia a programelor naţionale de dezvoltare a sistemului educaţional şi de formare profesională.

Obiectivele generale şi de referinţă ale planului managerial

O1. Descentralizarea învăţământului preuniversitar, creşterea autonomiei şcolilor şi a autonomiei profesionale pentru cadrele didactice;

 1. Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar;
 2. Creşterea eficienţei manageriale în vederea asumării responsabilităţilor ce decurg din descentralizare;
 3. Eficientizarea costurilor privind educaţia;
 4. Sprijinirea demersului local pentru construirea/extinderea de unități școlare şi încurajarea iniţiativei private.

O2. Realizarea unui sistem educaţional echitabil, eficient şi relevant, capabil de schimbare atunci când se impune;

 1. Cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară şi preşcolară în unităţile de învăţământ;
 2. Micşorarea ratei abandonului şcolar;
 3. Reducerea absenteismului în unitățile de învățământ;
 4. Implementarea programelor destinate celor care au părăsit timpuriu şcoala sau celor din grupuri vulnerabile;
 5. Asigurarea securităţii elevilor şi a personalului;
 6. Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ;
 7. Diversificarea programelor educative;
 8. Asigurarea evaluării elevilor în conformitate cu reglementările actuale.

O3. Cunoaşterea şi aprofundarea Curriculumului Naţional

 1. Aplicarea unitară a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare;
 2. Folosirea eficientă a resurselor educaţionale;
 3. Dezvoltarea curriculumului local.

O4. Centrarea demersului didactic pe elev

 1. Dobândirea, de către elevi, a competenţelor prevăzute de programele şcolare;
 2. Stimularea activităţii de performanţă a elevilor şi a cadrelor didactice;

O5. Asigurarea calităţii educaţiei şi formării oferite de şcoală

 1. Creșterea procentului cadrelor didactice titulare
 2. Îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic auxiliar şi a altor categorii de personal;
 3. Implementarea şi dezvoltarea programului „Şcoala după şcoală” şi a altor programe menite să asigure pregătirea şi educaţia elevilor după orele de curs.

O6. Flexibilizarea ofertei educaţionale în scopul racordării permanente a învăţământului la piaţa muncii;

 1. Optimizarea relaţiilor cu comunitatea, cu autorităţile administraţiei publice locale, prin stabilirea unor acorduri de parteneriat cu obiective specifice concrete;
 2. Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte;
 3. Identificarea şi implicarea agenţilor economici locali şi regionali în elaborarea PRAI, PLAI şi a ofertei educaţionale a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic.

RESURSELE UMANE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

REȚEAUA ȘCOLARĂ PREUNIVERSITARĂ GALAȚI

O retrospectivă asupra rețelei școlare preuniversitare din județul GALAȚI

TIPUL UNITĂȚILOR DE  ÎNVĂȚĂNT UNITĂȚI   ȘCOLARE  CU  PERSONALITATE  JURIDICĂ
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
GRĂDINIȚE 62 61 29 29 29 28
ȘCOLI  CU CL.I-IV 0 0 0 0 0 0
ȘCOLI  CU CL.I-VIII 124 125 115 108 108 109
ȘCOLI  DE ARTE ȘI MESERII 15 13 3 1 0 0
 LICEE TEHNOLOGICE 31 31 33 33 33 33
TOTAL ÎNV. MASĂ 232 230 180 171 170 170
ȘCOLI SPECIALE 5 5 5 5 4 4
PALATE  ȘI  CLUBURI 4 4 4 4 3 3
UNITĂȚI DE ÎNV. PARTICULAR 15 18 20 25 21 21
TOTAL GENERAL 256 257 209 205 198 198

 

STRUCTURA RESURSELOR UMANE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  GĂLĂȚEAN

Anul școlar Total norme Cadre didactice titulare Cadre didactice suplinitoare
Calificaţi Necalificaţi
2007-2008 6.758,5 4.804,78 1.730,35 223,37
2008-2009 6683,5 4352 2174,36 157,14
2009-2010 6289 4371 1810 108
2010-2011 5974 4436 1471 67
2011-2012 5883,50 4635,67 1188,75 59,08
2012-2013 5909 4100 1680,84 128,16
2013-2014 5877 4192 1567,16 117,84

 

Structura încadrării pe grade didactice anul şcolar 2013-2014, comparativ cu 2011-2012

Anul şcolar Gradul I Gradul II Doctorat Def Fără grad Debutanţi
2011-2012 2574 1502 34 866 465 442
2013-2014 2612 1494 41 878 480 413

 

Dinamica populaţieişcolare  în ultimii ani în județul GALAȚI

Nivel de învăţământ Nr. elevi    2009-2010 Nr. elevi    2010-2011 Nr. elevi    2011-2012 Nr. elevi    2012-2013 Nr. elevi    2013-2014
Învăţământ preşcolar 17.179 16.492 17.571 15.578 14.109
Învăţământ primar 24.253 22.701 22.008 25.668 20.307
Clasa pregătitoare 0 0 0 3744 4515
Învăţământ gimnazial 28.986 25.197 23.662 23.316 23.028
Învăţământ liceal 18.224 19.548 21.417 23.786 21.494
SAM/Profesional 2480 0 0 0 778
AC 1.922 1.257 1.679 0 0
Postliceal/ Maiștri 617 510 649 1007 1152
TOTAL 93.052 90.059 88.729 88.348 85.383

 

PERFORMANȚELE ȘCOLARE ALE ELEVILOR NOȘTRI

 • EXAMENELE  NAȚIONALE
Anul școlar Evaluarea națională Bacalaureat
Nr. elevi participanți Procent de promovabilitate% Nr. elevi participanți Procent de promovabilitate%
2011-2012 4605 70,10 4478 76,82
2012-2013 4478 76,82 4075 61,45
2013-2014 4371 71,25 4018 69,42
 • OLIMPIADELE ȘCOLARE
Anul școlar 2012-2013 2013-2014
Număr premii obținute la  etapa Număr premii obținute la  etapa
Etapa națională Etapa internațională Etapa națională Etapa internațională
Premiul I 10 4 12 4
Premiul II 15   16  
Premiul III 19   23  
Medalii de aur 2   2 1
Medalii de argint 1 1 2  
Mențiuni 45      

 

Elevii noștri în imagini

PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ DERULATE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI